شرح وظایف

شرح وظایف و اختیارات معاونت آموزشی و پژوهشی

۱- هدایت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی از طریق اعمال نظارت و ارایه راهنمایی به واحدهای تحت سرپرستی

۲- اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی و ارایه خط‌  مشی‌ها و سیاست‌های کلی آموزشی در سطح دانشکده

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی در دانشکده

۴- ایجاد هماهنگی میان گروه‌های آموزشی و مراکز آموزشی جهت انجام بهینه فعالیت‌های آموزشی

۵- تهیه و تنظیم برنامه استراتژیک حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن

۶- مشارکت فعال در سیاست‌گذاری‌های مربوط به استخدام اعضای هیأت‌علمی، تأسیس مقاطع و رشته‌های تحصیلی و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو

۷- نظارت بر برنامه‌های دفتر توسعه آموزش دانشکده مربوط به آموزش اعضای هیأت‌علمی، روش‌های تدریس، روش‌های ارزیابی دانشجو و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی در سطح دانشکده

۸- تلاش در جهت تقویت مشارکت و جلب همکاری اعضای هیئت‌علمی دانشکده به‌منظور ارتقاء و بهبود کیفیت برنامه‌های آموزشی

۹-  نظارت بر کیفیت آموزش و پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۰-  تهیه گزارش‌ به مقام مافوق در مواقع لزوم