آیین نامه ها

شرح وظایف شرح وظایف دفتر توسعه آموزش EDO

 

edo  edo-edc

 

EDOs Aeenname EDOs

 

آموزش آیین نامه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه