EDO

معرفی
دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری با هدف ارتقا کیفیت آموزش علوم مراقبتی در رشته های پرستاری  در مقاطع مختلف تحصیلی و به منظور بالا بردن سطح دانش علمی و عملی اعضای هیات علمی و دانش آموختگان دانشکده بر اساس نیازهای متنوع و متغیر جامعه فعالیت خود را تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه شروع نموده است.

اهداف
این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حیطه های عملکردی زیر دنبال خواهد نمود: 

 توسعه برنامه ریزی درسی

فرایند ارزشیابی آموزشی

توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان

 استعدادهای درخشان  

آموزش الکترونیک

فلسفه
دفتر توسعه آموزش دانشکده با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و با مشارکت فعالانه و توسعه روحیه همکاری، زمینه و بستر مناسب و مساعدی را برای رشد دانشجویان و اعضای هیئت علمی فراهم می‌سازد.

چشم‌انداز
دفتر توسعه آموزش دانشکده در راستای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنایت به ارزش‌ها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمایل دارد دانشکده در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه‌های آموزشی در سطح ملی و منطقه ای گام برداشته و در سطح بین المللی در زمینه آموزش پرستاری و مامایی مطرح باشد.

رسالت
دفتر توسعه آموزش دانشکده زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشکده است که در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموریت دارد تا در جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده، اساتید را یاری نماید. بدین منظور ارتقای کیفی سطح توانمندی های آموزشی و ایجاد تعهد به یادگیری در بدنه علمی و آموزشی دانشکده پرستاری با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و خلاق برای ارایه خدمات سلامت با کیفیت به آحاد جامعه از اهم رسالت های این دفتر می باشد.