کارشناسان آموزش و پرسنل

خانم پری محبی            سرپرست امور آموزشی واداری

خانم نسرین سلطانی     مسئول امور بالینی 

خانم پریسا حشمتی     مسئول دبیرخانه و واحد کتابخانه وIT 

حاج آقا صابر برجی      نماینده نهاد رهبری در دانشکده سنقر