تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 98/ 97


انتخاب واحد اینترنتی

97/6/5 الی 97/6/23

شروع کلاسها

97/6/24

حذف واضافه 

10و 97/7/9

حذف اضطراری تا تاریخ

97/9/17

پایان کلاسها

97/10/20

امتحانان پایان ترم

97/10/22 الی 97/11/4