تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 97 / 96


انتخاب واحد اینترنتی

96/10/20 الی 96/11/22

شروع کلاسها

96/11/23

حذف واضافه 

9 و 96/12/8 

حذف اضطراری تا تاریخ

97/2/29

پایان کلاسها

97/3/31

امتحانان پایان ترم

97/4/2 الی 97/4/17