برنامه امتحانات دانشجویان پرستاری

 

برنامهتقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 97 / 96


انتخاب واحد اینترنتی

96/06/05 الی 96/06/24

شروع کلاسها

96/06/25

حذف واضافه 

10 و 96/07/11 

حذف اضطراری تا تاریخ

96/09/18

پایان کلاسها

96/10/20

امتحانان پایان ترم

96/10/23 الی 96/11/11

تقویم فوق برنامه ها در نیمسال اول 96/97