اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری سنقر

آقای دکتر کاوه شاه ویسی - دکترای فیزیولوژی

آقای بهروز سلطانی - کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

خانم هاله جعفری - کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی