اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

دکتر کاوه شاه ویسی   دکترای تخصصی (Ph.D) فیزیولوژی

آقای بهروز سلطانی     کارشناسی ارشد داخلی جراحی

آقای سروش معاذی نژاد     کارشناسی ارشد روان پرستاری

خانم شراره احمدی         کارشناسی ارشد داخلی جراحی

خانم پری محبی          کارشناسی ارشد داخلی جراحی

خانم نسرین سلطانی     کارشناسی ارشد بهداشت جامعه