آدرس : سنقر - میدان سپاه دانشکده پرستاری سنقر -واحد کتابخانه

شماره تماس : 48436133 083