رئیس دانشکده

جناب آقای بهروز سلطانی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

960522