آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان
آیین نامه معاینات مقدماتی و پزشکی دانشجویان آیین نامه معاینات مقدماتی و پزشکی دانشجویان
آیین نامه research mentorship آیین نامه research mentorship
اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
خلاصه آیین نامه آموزشی خلاصه آیین نامه آموزشی
96919                     آیین نامه ارتقا اعضای محترم هیات علمی
969191                    شیوه نامه نحوه انتخاب وفعالیت عضو هیات علمی بازدیدکننده
969192                   شیوه نامه اجرایی عضوهیات علمی وابسته
اخلاق انتشار                  اخلاق در انتشار آثارپژوهشی علوم پزشکی
همایش                   آیین نامه اجرایی برگزاری همایش های دانشگاه
دانشگاه اسلامی                   سند دانشگاه اسلامی
فرصت مطالعاتی                  آیین نامه فرصت مطالعاتی
معاینه دانشجویان                  آیین نامهمعاینه مقدماتی و پزشکی دانشجویان
research                آیین نامه research mentorship
استادمشاور                  آیین نامه استادمشاور