معرفی انجمن علمی دانشکده پرستاری سنقر

مقدمه:

به منظور حمایت ، تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمی ،تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت

های جمعی علمی و کارگروهی ، افزایش مهارت های علمی و همچنین بهره گیری از توانمندی و خالقیت آنان در تحقق پیشرفت علمی و نهضت تولید علم و جنبش

نرم افزاری و ایجاد کارآفرینی ، انجمن علمی دانشجویی -------در عرصه ی سالمت با حمایت دانشگاه ه علوم پزشکی کرمانشاه طبق مفاد آیین نامه انجمن های

علمی دانشجویی صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشورتشکیل می شود و به فعالیت می پردازد.

فصل اول :تعاریف، اهداف و کلیات

ماده1 : انجمن علمی دانشجویی --------: جمعیتی متشکل از دانشجویان عالقه مند رشته پرستاری دانشکده پرستاری وسایر دانشکده ها در صورت

تمایل به مشارکت در فعالیت های علمی این انجمن که از این پس انجمن علمی آموزشی--------نامیده می شود.

ماده 2: انجمن -----------:یک انجمن تشکیل یافته درمیان دانشجویان پرستاری است که که دانشجویان سایر رشته های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به انضمام

رشته های روان شناسی،مدیریت،وجامعه شناسی درصورت تمایل توانایی عضویت در آن را دارند.

ماده 3 :عضویت :

3-1 :عضو عادی : دانشجویان دانشگاه که فرم عضویت انجمن علمی دانشجویی مربوطه را تکمیل نمایند.

3-2 :عضو فعال : اعضایی از انجمن علمی دانشجویی مربوطه که بیش از سه ماه از عضویت آن ها گذشته و به تشخیص اکثریت شورای مرکزی شاخص فعال بودن در

انجمن علمی دانشجویی را کسب کرده باشند.

3-3:عضو همکار: دانشجویان سایر رشته های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و رشته روانشناسی ،مدسریت و جامعه شناسی که به تایید هیآت مدیره درآمده و آن را در

میش برد برنامه های خود یاری نمایند.

ماده 4 :مجمع عمومی انجمن علمی دانشجویی------ : مجمعی متشکل از اعضای فعال انجمن علمی دانشجویی مربوطه می باشد.

ماده 5 :شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی -----------: شورایی متشکل از اعضای فعال انجمن علمی است که به صورت سالیانه توسط مجمع عمومی انتخاب

می شوند و از این پس ، شورای مرکزی انجمن علمی نامیده می شوند .

ماده 6 :شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشکده : شورایی متشکل از دبیران انجمن های علمی دانشجویی یک دانشکده که وظیفه ی هماهنگی و انسجام

بخشی بین انجمن های علمی دانشجویی را بر عهده دارد که از این پس شورای دبیران دانشکده نامیده می شوند.

ماده 7 :دبیر شورای مرکزی:به صورت سالیانه توسط اعضای شورای مرکزی انجمن انتخاب شده و این فرد باید ازمیان 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی باشد.

ماده 8 :اهداف:

انجمن علمی دانشجویی با هدف کلی جهاد علمی و ترویج فرهنگ سالمت در کلیه سطوح جامعه و با اهداف زیر در دانشگاه علوم پزشکی کشور تشکیل می شود .

- حرکت بر اساس نقشه ی جامع علمی کشور و ایجاد هم افزایی در جهت تقویت و توسعه دستاورد های علمی دانشگاه

- شکوفایی استعداد ها و برانگیختن خالقیت علمی دانشجویان و بهره گیری از توانمندیهای فردی و گروهی دانشجویان

- ایجاد زمینه ی مناسب به منظور حمایت های مالی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان

- افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و نهادینه ساختن فرهنگ کار گروهی

- تقویت و تحکیم پیوند بین نظام آموزش سالمت با مردم جامعه

- تعمیق دانش و بینش علمی و مهارت های عملی دانشجویان

- استفاده ی حداکثری از شرکت های دانش بنیان به منظور کاربردی نمودن مطالعات علمی

- ایجاد بستری مناسب در جهت تعامل و استفاده از تجربیات نهادها و انجمن های علمی تخصصی مرتبط و بهره گیری از دانش و تجربه اعضاء هیئت علمی

- تشویق در جهت ایجاد روحیه کار آفرینی و درآمدزایی در بین دانشجویان حوزه سالمت

- تالش در جهت ایجاد ارتباط موثر و سازنده بین دانش و صنعت

- توسعه و ترویج فعالیت های علمی در دانشگاه با استفاده حداکثری از فضای مجازی در حوزه سالمت

- فعالیت شبکه ای بر طبق نقشه جامع و پرهیز از موازی کاری

اعضای انجمن علمی دانشکده پرستاری سنقر

دبیر: آقای مجید دارابی (ترم ششم پرستاری)

نایب دبیر: خانم صبا افر (ترم چهارم پرستاری)

معاونت آموزشی: خانم پریسا خسروی (ترم ششم پرستاری)

معاونت پژوهشی: آقای محمد صادقی (ترم دوم پرستاری)

معاونت اجتماعی: خانم نرگس نادری (ترم دوم پرستاری)

معاونت اجرایی: خانم نرگس امیری (ترم دوم پرستاری)

روابط عمومی: خانم پریا معتمدی (ترم چهارم پرستاری)