معرفی کانون سلامت دانشکده پرستاری سنقر

بسمعه تعالی

 

کانون سلامت نهادی است دانشجویی که با هماهنگی و نظارت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت سلامت
(جسمی ، روانی و رفتاری  اجتماعی) گروه های دانشجویی و جامعه و ترویج و اموزش فرهنگ ، پیشگیری از بیماری ها در سطح دانشگاه و
جامعه فعالیت می نماید . کانون سلامت دانشکده پرستاری سنقر در تاریخ ۱ / ۳ / ۹۶ تشکیل شد و از این تارخ رسما فعالیت خود را اغاز کرد .
اهداف کلی :
1 . تلاش و برنامه ریزی در جهت تامین و ارتقاء سطح سلامت گروه ها مختلف جامعه (خصوصا دانشجویان ) به معنای عام سلامت از نظر
جسمی ،روانی و معنوی ، رفتاری و اجتماعی و تاکید بر خود مراقبتی
2 . ترویج و اموزش فرهنگ پیشگیری از بیماری ها
3 . ارتقاء سطح فرهنگ اگاهی و دانش سلامت دانشجویان و جامعه
4 . توجه و رسیدگی به اسیب های خوابگاه ها و اسیب های اجتماعی
5 . استفاده بهینه از استعداد های خلاق دانشجویی در جهت سلامت دانشگاه و دانشجویان
6 . برگزاری کارگاههای اموزشی به صورت دوره ای برای دانشجویان در زمینه های مختلف سلامت و پیشگیری از بیماری ها
7 . برگزاری سمینار ها و پانل هها در جهت ارتقاء سطح آگاهی و دانش جامعه در جنبه های مختلف سلامت و پیشگیری از بیماری ها
8 . همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه در جهت ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ای برای دانشجویان
9 . برگزاری جشن های پیش از کارورزی و کاراموزی به منظور تشویق دانشجویان
10 . برگزاری اردوهای علمی و اموزشی

 

ارکان کانون شامل:
۱: دبیر کانون : اعضای شورای مرکزی کانون از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب میکنند . دبیر به عنوان رابط میان کارشناسان فرهنگی
دانشگاه و شواری مرکزی می باشد و در ضمن مسئولیت کلیه ی امور کانون را بر عهده دارد .
۲ : شورای مرکزی :
متشکل از ۸ عضو اصلی می باشد که با رای مستقیم اعضای اصلی و یا عادی از میان اعضای دارای شرایط زیر انتخاب میشوند و نیز وظیفه تدوین
اساسنامه و برنامه ریزی فعالیت های کانون را بر عهده دارند
شرایط شورای مرکزی :
1 . حداقل یک نیم سال تحصیلی را گذرانده باشد
2 . نداشتن حکم تخلف در کمیته انضباطی دانشگاه
3 . نداشتن بیش از یک ترم مشروطی در دروان تحصیل
4 . تعهد به رعایت اساس نامه کانون
5 . دانشجوی دانشگاه باشد
اعضای شورای مرکزی :
1 . دبیر : اقای میلاد مرادی دانشجوی ترم ۶
2 . نائب دبیر : اقای یزدان محمدی دانشجوی ترم ۴
3 . مسئول نظارت و ارزشیابی : اقای سعید نظری دانشجوی ترم ۴
4 . روابط عموی : خانم اکرم سیفی دانشجوی ترم ۴
5 . مسئول کمیته سلامت جسم: اقای مبین غلامی دانشجوی ترم ۶
6 . مسئول کمیته سلامت اجتماعی : اقای عرفان عسکری دانشجوی ترم ۶
7 . مسئول کمیته سلامت روان : خانم بهاره نمدی دانشجوی ترم ۶
8 . مسئول کمیته پژوهش : خانم زینب صمیمی دانشجوی ترم ۶
9 . طراح : آ قای محمد صادقی دانشجوی ترم ۲