معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری سنقر :

معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری سنقر در مهر ماه 1396 به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های پزوهشی دانشجویان و توانمندسازی دانشجویان درجهت کارایی و بالندگی علمی- پژوهشی تحت حمایت و نظارت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شروع بکار نمود.

 

ارکان و ساختار:

سرپرست کمیته تحقیقات جناب آقای سلطانی با تایید و مقبولیت تمام اعضای شورای مرکزی طی نامه ای به کمیته تحقیقات دانشگاه معرفی شدند.

دبیر کمیته تحقیقات آقای عرفان عسکری دانشجوی ترم ششم پرستاری با اخذ رای اکثریت افراد شرکت کننده در جلسه انتخابات ، انتخاب شدند.

مسئولین واحد کمیته و شورای مرکزی با اعلام تمایل اعضا و اخذ رای اکثریت تعیین شدند که بصورت زیر می باشند:

 

1) مسئول پژوهش : آقای مجید دولتیاری               داشجوی ترم 4 پرستاری

2) مسئول آموزش : خانم زینب صمیمی                  داشجوی ترم 6 پرستاری

3)مسئول همایش و سمینار :آقای علی کرمی عهد      داشجوی ترم 2 پرستاری

4) مسئول فوق برنامه : آقای محمد فریدی              داشجوی ترم 2 پرستاری

5) مسئول انتشارات : خانم پریسا خسروی              داشجوی ترم 6 پرستاری

6) مسئول روابط عمومی : خانم پریا رستمی            داشجوی ترم 2 پرستاری