معرفی شورای صنفی دانشکده پرستاری سنقر

                                           بسمه تعالی    

شورای صنفی دانشجویان:  

مجموعه ای متشکل از نمایندگان منتخب دانشجویان هر واحد دانشگاهی است که درچارچوب مقررات موضوع این آیین نامه انتخاب شده و در دو سطح شورای صنفی واحدها و شورای مرکزی صنفی به فعالیت می پردازند و وظیفه انعکاس مشکلات و پیگیری جهت حل آن به منظور ارتقا سطح خدمات به دانشجویان از طریق تعامل با مسئولین دانشگاه محل فعالیت را بر عهده دارند

. به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های همفکری و مشارکت دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، در ابان ماه ۱۳۹۶ شورای صنفی دانشکده پرستاری سنقر تشکیل شد.

 اهداف:

 ۱ (ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال دانشجویان در امور رفاهی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با ایشان.

 ۲ (پررنگ نمودن نقش مشورتی دانشجویان در مراحل برنامهریزی و اجرای فعالیتهای مرتبط با امور صنفی دانشجویی همچنین آشنایی دانشجویان با فرآیندهای امور صنفی دانشجویی.

 ۳ (افزایش آگاهی دانشجویان با تکالیف و حقوق مرتبط با دانشجویان.

 ۴ (بهرهمندی دانشگاه از ظرفیتهای خالق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات دانشجویان.

 ۵ (انعکاس و پیگیری مشکالت صنفی دانشجویان به مسئولین ذیربط تا حصول به نتیجه.

 ۶ )تجربهاندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندیها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاهها.

 ۷ (ارتقاء زمینههای همفکری و همدلی دانشجویان و مسئوالن دانشگاه به منظور همکاری متقابل.

 وظایف شورای صنفی واحدها:

 ۱ (پیگیری حقوق دانشجویی دانشجویان واحد مربوطه، شناسایی مشکالت و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اصالحی به مسئوالن ذیربط واحد و شورای صنفی مرکزی

 ۲ )پیگیری رفع مشکالت دانشجویان از طریق شورای صنفی مرکزی، و مسئوالن ذیربط واحد

 ۳ (همکاری با کمیته اجرایی در مراحل اجرایی برگزاری انتخابات دوره بعدی

 ۴ )تهیه پیشنویس شرح وظایف داخلی شورای صنفی واحد و ارائه آن به شورای صنفی مرکزی برای تأیید ارایه عملکرد ماهانه به شورای صنفی مرکزی

 ۵ (رسیدگی به تخلف، شکایات و اعتراض اعضای واحد

 ۶ )انتخاب شهردار خوابگاه توسط شورای صنفی خوابگاهها و واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد وی در چارچوب مقررات ناظر بر شوراها.

 اعضای شورای صنفی:

 ۱ .بابک زین الدینی ) دبیر   ( ۲.میلاد مرادی   ۳ .محمد صادقی  ۴ .بهاره نمدی                ۵ .صبا افر   ۶ .مریم بدری