برنامه امتحانات دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری سنقر- ترم دوم - ورودی بهمن 1392

برنامه امتحانات دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری سنقر- ترم دوم - ورودی بهمن 1392      

ردیف  نام درس

 نام استاد تاریخ ساعت
 1 داخلی جراحی(1)

 آقای سلطانی 20/10/93 11-9
 2

اپیدمیولوژی

 دکتر مرادپور 22/10/93 11-9
 3 تغذیه

 دکتر نچواک 24/10/93 11-9
 4 داروشناسی

 دکتر ملک حسینی 25/10/93 11-9
 5 بررسی وضعیت سلامت

 خانم جعفری 28/10/93 11-9
 6 انگل شناسی

 دکترنظری 1/11/93 11-9
 7 بهداشت مادر ونوزاد

 خانم جعفری 4/11/93 11-9
 8 اصو ل آموزش به مددجو

 آقای سلطانی 6/11/93 11-9
 9 اندیشه اسلامی(1)

 آقای اسماعیلی 8/11/93 11-9