تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی  97-1396

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات

بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانشکده پرستاری سنقر

تقویم دانشگاهی نیم­سال دوم 97-1396

انتخاب واحد اینترنتی

96/10/20الی 1396/11/22  

شروع کلاس­ها

1396/11/23

حذف و اضافه برای دو درس

9و1396/12/8

حذف اضطراری(تک ­درس) تا تاریخ

1397/2/29

پایان کلاس­ها

1397/3/31

امتحانات پایان ترم

 1397/4/2الی 1397/4/17