تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی  98-1397

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات

بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانشکده پرستاری سنقر

تقویم دانشگاهی نیم­سال اول 98-1397

انتخاب واحد اینترنتی

97/6/5الی 1397/6/23  

شروع کلاس­ها

1397/6/24

حذف و اضافه برای دو درس

10و1397/7/9

حذف اضطراری(تک ­درس) تا تاریخ

1397/9/17

پایان کلاس­ها

1397/10/20

امتحانات پایان ترم

 1397/10/22الی 1397/11/4