تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی  94-1393

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات

بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانشکده پرستاری سنقر

تقویم دانشگاهی نیم­سال اول 97-1396

انتخاب واحد اینترنتی

1396/6/5الی 1396/6/24  

شروع کلاس­ها

1396/6/25

حذف و اضافه برای دو درس

10و1396/7/11

حذف اضطراری(تک ­درس) تا تاریخ

1396/9/18

پایان کلاس­ها

1396/10/20

امتحانات پایان ترم

 1396/10/23الی 1396/11/11