تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی  94-1393

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات

بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانشکده پرستاری سنقر

تقویم دانشگاهی نیم­سال دوم 94-1393

انتخاب واحد اینترنتی

25/10/1393الی17/11/1393

شروع کلاس­ها

18/11/1393

حذف و اضافه برای دو درس

4و3/12/1393

حذف اضطراری(تک­درس) تا تاریخ

26/2/1394

پایان کلاس­ها

28/3/1394

امتحانات پایان ترم

30/3/1394الی17/4/1394