گروه های آموزشی

آقای دکتر کاوه شاه ویسی- دکترای تخصصی (Ph.D) فیزیولوژی

آقای بهروز سلطانی- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

خانم شراره احمدی- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

آقای سروش معاذی نژاد- کارشناسی ارشد روان پرستاری

آقای وهاب کرمی وند- کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

آقای میلاد برجی- کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

آقای محمد مهدی خشمین- کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه