بهروز سلطانی / ارشد پرستاری داخلی جراحی

cv : رزومه آقای سلطانی

برنامه هفتگی :برنامه هفتگی آقای سلطانی

زمینه های تحقیقاتی : آموزش، ارزشیابی، درد

مرتبه علمی: مربی

ایمیل : soltanybehrouz@yahoo.com

               b_soltani@kums.ac.ir

آدرس و شماره تلفن: میدان سپاه- دانشکده پرستاری سنقر 48435077-083

 1