سروش معاذی نژاد / ارشد روان پرستاری 

cv : رزومه آقای معاذی نژاد

برنامه هفتگی :  برنامه هفتگی معاذی نیمسال اول98-99 

زمینه های تحقیقاتی : اختلالات خواب 

مرتبه علمی: مربی

ایمیل : soroush.maazi@kums.ac.ir

 آدرس و شماره تلفن: میدان سپاه- دانشکده پرستاری سنقر 48435077-083

عکس آقای معاذی نژاد