سروش معاذی نژاد / ارشد روان پرستاری 

cv :Cv Farsi maazi

برنامه هفتگی :  برنامه هفتگی معاذی اول99-1400 - Copy

زمینه های تحقیقاتی : اختلالات خواب 

مرتبه علمی: مربی

ایمیل : soroush.maazi@kums.ac.ir

 آدرس و شماره تلفن: میدان سپاه- دانشکده پرستاری سنقر 48435077-083

عکس آقای معاذی نژاد