محمد مهدی خشمین / ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

برنامه هفتگی :  برنامه هفتگی آقای خشمین

زمینه های تحقیقاتی : مراقبت های ویژه، آموزش بالینی، مطالعات کیفی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل : Mohammadmehdi.khashmin@kums.ac.ir

 آدرس و شماره تلفن: میدان سپاه- دانشکده پرستاری سنقر 48435077-083

عکس آقای خشمین