محمد مهدی خشمین / ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

cv :  رزومه آقای خشمین

برنامه هفتگی :  

زمینه های تحقیقاتی : مراقبت های ویژه، آموزش بالینی، مطالعات کیفی

ایمیل : Mohammadmehdi.khashmin@kums.ac.ir

عکس آقای خشمین