طیبه اقبالی/ کارشناسی ارشد سلامت جامعه

 cv: 

CVاقبالی

برنامه هفتگی: برنامه هفتگی خانم اقبالی

مرتبه علمی: مربی

آدرس و شماره تلفن: میدان سپاه- دانشکده پرستاری سنقر 48435077-083

1