کارشناس آموزش

خانم پری محبی سرپرست امور آموزشی واداری

خانم پریسا حشمتی مسئول دبیرخانه و واحد کتابخانه وIT

حاج آقا صابر برجی نماینده نهاد رهبری در دانشکده سنقر