تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 94 / 93


انتخاب واحد اینترنتی

93/06/01 الی 93/06/22

شروع کلاسها

93/06/22

حذف واضافه 

7 و 93/07/06 

حذف اضطراری تا تاریخ

93/09/16

پایان کلاسها

93/10/18

امتحانان پایان ترم

93/10/20 الی 93/11/08