نام و نام خانوادگی: پریسا حشمتی

رشته تحصیلی: مامایی

مقطع تحصیلی: لیسانس

تلفن: 083-48435077

ایمیل آکادمیک:  p.heshmati1987@gmail.com