نام و نام خانوادگی:دکتر کاوه شاه ویسی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (Ph.D)

تلفن: 083-48435076

ایمیل آکادمیک: k.shahveisi@kums.ac.ir 

cv: رزومه دکتر شاه ویسی

1