نام و نام خانوادگی: طیبه اقبالی

رشته تحصیلی: پرستاری بهداشت جامعه

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن: 083-48435077

 ایمیل آکادمیک : Tayebeh.eghbali@kums.ac.ir

cv: 
CVاقبالی

 

اقبالی