اهداف واحد:
* بررسی و نظارت بر فعالیت های مرتبط با واحد برنامه ریزی درسی دردانشکده EDO 
* برنامه ریزی و نظارت بر ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشکده
* تدوین برنامه نظارت بر برنامه های آموزش در دانشکده
* برنامه ریزی برای ارزشیابی ابزارها و فرم های ارزشیابی دروس در دانشکده
* بررسی و اصلاحات طرح درس ها و طرح دوره ها
* همکاری بادانشگاه در جهت ارتقای دانش برنامه ریزی درسی EDO