اهداف کمیته ارزشیابی (EDC)
 نظارت بر تدوین و اجرای برنامه استفاده از روشهاینوین ارزشیابی دانشجویان
 نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونهابه دانشجویان
 نظارت بر تدوین و اجرای برنامه تجزیه وتحلیل آزمونهایبرگزار شده توسط اساتید
 نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسینتایج آزمونها به اساتید، مدیران گروهها و متولیانآموزش
 مشارکت در تدوین، بازنگری و اجرای فرمهای مختلف برایاستفاده از نظرات دانشجو، مدیرگروه، مافوق، همکار و
خود فرد در برنامه ارزشیابی استاد
 نظارت بر تدوین و اجرای برنامه مشخص برای اعمالمداخله آموزشی بر اساس نتایج ارزشیابی اساتید