عضو

سمت

ایمیل

آقای بهروز سلطانی

رئیس دانشکده

b_soltani@kums.ac.ir

دکتر کاوه شاه ویسی

معاون آموزشی و مدیر EDO

k.shahveisi@kums.ac.ir

آقای سروش معاذی

دبیر کمیته

soroush.maazi@kums.ac.ir

خانم پریسا حشمتی

کارشناس EDO

p.heshmati1987@gmail.com

آقای فرزاد زارعی

عضو هیات علمی

farzad.zareie@kums.ac.ir

آقای وهاب کرمی وند

عضو هیات علمی

vahab.karamivand@kums.ac.ir

خانم طیبه اقبالی

عضو هیات علمی

Tayebeh.eghbali@kums.ac.ir

 

اعضای کمیته ارزشیابی آموزشی دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی