اهداف کمیته:

1-شناسایی مسائل و مشکلات موجود در فرآیند آموزشی (مربوط به اعضاء هیات علمی و دانشجویان )

2-شناسایی مسائل و مشکلات مربوط به برنامه ریزی آموزشی  (امکانات آموزشی ، عوامل اجرایی )

3-اولویت بندی محورهای پژوهش در آموزش براساس نیازهای آموزشی

4-ارایه خدمات مشاوره ای در خصوص طرحهای تحقیقاتی پژوهش در آموزش مجریان طرحها براساس درخواست آنها

5-بررسی و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش اعضای هیات علمی تا سقف پنج میلیون تومان

6-ارائه پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر نتایج حاصل از طرحهای تحقیقاتی پژوهش در آموزش به معاونت آموزشی دانشگاه و دانشکده های مربوطه

7-طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی جهت رفع مشکلات آموزشی دانشکده ها توسط اعضای کمیته

8-برگزاری کارگاههای آموزشی روش و مدیریت تحقیق