عضو

سمت

ایمیل

آقای بهروز سلطانی

رئیس دانشکده و دبیر کمیته

b_soltani@kums.ac.ir

دکتر کاوه شاه ویسی

معاون آموزشی و مدیر EDO

k.shahveisi@kums.ac.ir

خانم پریسا حشمتی

کارشناس EDO

p.heshmati1987@gmail.com

آقای سروش معاذی

عضو هیات علمی

soroush.maazi@kums.ac.ir

آقای فرزاد زارعی

عضو هیات علمی

farzad.zareie@kums.ac.ir

آقای وهاب کرمی وند

عضو هیات علمی

vahab.karamivand@kums.ac.ir

خانم طیبه اقبالی

عضو هیات علمی

Tayebeh.eghbali@kums.ac.ir

 

اعضای کمیته پژوهش در آموزش دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی