دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحد توسعه آموزش EDO / کمیته ها / کمیته توانمند سازی اعضای هیات علمی