هدف کلی واحد: ارتقاء عملکرد اساتید در تمام زمینه های آموزش پزشکی (در سه حیطه دانش ، نگرش و عملکرد)
اهداف اختصاصی :
1- آشنایی اعضای هیئت علمی نسبت به علم آموزش پزشکی
2- ارتقای دانش ، نگرش ومهارتهای اعضای هیات علمی در حوزه یاددهی و یادگیری
3- توانمندسازی اساتید درانجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
4- ایجاد انگیزه و حمایت علمی در زمینه رشد مداوم حرفه ای اعضای هیات علمی
5- آموزش اساتید در پاسخ به کمبود مدرسان واجد شرایط