برنامه کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری سنقر در نیمسال اول 98/99

ردیف  عنوان کارگاه ساعت برگزاری   تاریخ برگزاری مدرس 
 1  روش های نوین ارزشیابی بالینی 14-18  98/07/01  آقای وهاب کرمی وند
 2  رفرنس نویسی با استفاده از نرم افزار EndNote  14-18  98/07/15  دکتر کاوه شاه ویسی
 3  روش های یادگیری فعال  14-18  98/08/20  آقای فرزاد زارعی
 4  مهارتهای ارتباطی  14-18  98/09/11  آقای سروش معاذی نژاد
 ارتباط موثر با بیمار  14-18  98/10/02  خانم طیبه اقبالی
 6  ابزارسازی در پژوهش  14-18  98/10/16  آقای بهروز سلطانی