دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری