دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته تحقیقات دانشجویی