آقای بهروز سلطانی- عضو هیات علمی دانشکده پرستاری سنقر