تبریک سال جدید2   

برنامه کاری دانشکده پرستاری سنقر در هفته جاری

برنامه کاری دانشکدهبرنامه کاری دانشکده پرستاری سنقر از تاریخ 97/7/21 لغایت 97/7/25
 
برنامه کاری دانشکده برنامه کاری دانشکده پرستاری سنقر ازتاریخ 97/7/14 لغایت 97/7/18

 

 

اخبار