1

آقای بهروز سلطانی

عضو هیات علمی

 ایمیل :                  b_soltani@kums.ac.ir

آدرس و شماره تلفن: میدان سپاه- دانشکده پرستاری سنقر 48435077-083