دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی از سال 1392در زمینه پذیرش دانشجو در رشته پرستاری شروع به کار کرده است تا دانش
آموختگانی برای ایفای نقش های مدیریتی، آموزشی و درمانی تربیت کند. کانون توجه دانشکده در حال حاضر،نقویت کادر آموزشی اداری، ارتقای کیفیت آموزش بالینی و افزایش رشته های مورد نیاز استان و کلان منطقه می باشد.
تلاش مدیریت این مجموعه در تحقق برنامه توسعه ای دانشکده به منظور دستیابی به اهداف عالی علمی و فرهنگی نیازمند همکاری اعضای محترم هیات علمی و همت والای دانشجویان و مجموعه پرسنل آموزشی و اداری می باشد. مدیریت دانشکده ضمن آمادگی پذیرش پیشنهادات و انتقادات در جهت رفع موانع موجود و بهینه سازی فرآیندآموزش و پژوهش، خود را متعهد می داند که در حفظ و ارتقاء اینامانت بزرگ نهایت کوشش و توان را بکار بندد.