دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی:

سروش معاذی نژاد

رشته تحصیلی:

  پرستاری بهداشت روان

مقطع تحصیلی:

   کارشناسی ارشد

تلفن: 

  083-48435076

ایمیل آکادمیک:

soroush.maazi@kums.ac.ir