نقشه سایت

صفحه نخست

درباره دانشکده

معاونت آموزشی و پژوهشی

ریاست

رئیس دانشکده

پیام ریاست

ملاقات با ریاست

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری

کانون های دانشجویی

جشنواره های فرهنگی

ستاد ها و نهاد های دانشجویی

اخبار

گروه های آموزشی

گروه پرستاری

اعضای هیات علمی

بهروز سلطانی

سروش معاذی نژاد

وهاب کرمی وند

محمد مهدی خشمین

فرزاد زارعی

طیبه اقبالی

کوریکولوم آموزشی گروه پرستاری

طرح درسها

واحد توسعه آموزش EDO

معرفی واحد

مدیر EDO

کارشناس EDO

فرم ها و آیین نامه ها

کمیته ها

کمیته برنامه ریزی درسی

معرفی واحد

اعضای کمیته

اهداف کمیته

کمیته ارزشیابی آموزشی

معرفی واحد

اعضای کمیته

اهداف کمیته

کمیته پژوهش در آموزش

معرفی واحد

اعضای کمیته

اهداف کمیته

کمیته توانمند سازی اعضای هیات علمی

معرفی واحد

اعضای کمیته

اهداف کمیته

برنامه کارگاههای توانمندسازی اعضای هیات علمی

کمیته استعداد درخشان

کمیته دانشجویی

آیین نامه ها

کتابخانه

کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

آیین نامه ها و بخش نامه ها

لینک های مفید

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

پارک علم و فناوری استان

سایتهای مرتبط با پزشکی

راهنمای سامانه نوید

ورود به سامانه نوید

آموزش مجازی نوید

تالار گفتگو