نقشه سایت

صفحه نخست

درباره دانشکده

رسالت و اهداف

ریاست

رئیس دانشکده

پیام ریاست

ملاقات با ریاست

معاونت آموزشی و پژوهشی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری

کانون های دانشجویی

جشنواره های فرهنگی

ستاد ها و نهاد های دانشجویی

اخبار

گروه های آموزشی

گروه پرستاری

اعضای هیات علمی

بهروز سلطانی

سروش معاذی نژاد

محمد مهدی خشمین

طیبه اقبالی

آزاد فتاحی

حدیث آذری

امیرحسین تندرو

کوریکولوم آموزشی گروه پرستاری

طرح درسها

امور اساتید مشاور

مسئول اساتید مشاور

آیین نامه استاد مشاور

واحد توسعه آموزش EDO

معرفی واحد

مدیر EDO

کارشناس EDO

فرم ها و آیین نامه ها

کمیته ها

کمیته برنامه ریزی درسی

معرفی واحد

اعضای کمیته

اهداف کمیته

کمیته ارزشیابی آموزشی

معرفی واحد

اعضای کمیته

اهداف کمیته

کمیته پژوهش در آموزش

معرفی واحد

اعضای کمیته

اهداف کمیته

کمیته توانمند سازی اعضای هیات علمی

معرفی واحد

اعضای کمیته

اهداف کمیته

برنامه کارگاههای توانمندسازی اعضای هیات علمی

کمیته استعداد درخشان

کمیته دانشجویی

آیین نامه ها

کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کتابخانه

آیین نامه ها و بخش نامه ها

لینک های مفید

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

پارک علم و فناوری استان

سایتهای مرتبط با پزشکی

راهنمای سامانه نوید

ورود به سامانه نوید

آموزش مجازی نوید

تالار گفتگو